Warta logo

Umów się na spotkanie!

Kliknij w obrazek poniżej, wybierz dzień i godzinę proponowanego spotkania.

livesite animation

Szukasz ubezpieczenia turystycznego?

Kup WARTA TRAVEL online - polisa w 5 minut na Twój e-mail.

plaza

Formularz kontaktowy Zgłoś szkodę on-line Sprawdż swoją szkodę Kup polisę on-line

Warta Direct

Świadczenia zdrowotne w krajach członkowskich UNII EUROPEJSKIEJ
NIE SĄ BEZPŁATNE !

Wybrane przykłady kosztów ponoszonych przez pacjenta a nie refundowanych przez NFZ
(informacja opracowana na podstawie materiału zamieszczonego na stronie NFZ na dzień 24.03.2010r.)
http://www.nfz.gov.pl/ue/index.php?katnr=5&dzialnr=2&artnr=1494


UWAGA!
Poniższe zasady płatności dla posiadaczy EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO (EKUZ):

 • obowiązują wyłącznie w placówkach państwowej służby zdrowia (w placówkach prywatnych obowiązuje pełna
  odpłatność)
 • nie uwzględniają wieku pacjenta
 • nie uwzględniają leczenia skutków wypadków związanych z uprawianiem sportów – w tym narciarstwa – które
  obciążone jest wyższymi opłatami

W wielu miejscowościach wypoczynkowych lekarze przyjmują tylko prywatnie i nie honorują EKUZ

W większości państwach Wspólnoty:

 • leczenie specjalistyczne i szpitalne wymaga skierowania lekarza ogólnego
 • należy najpierw zapłacić za leczenie a następnie ubiegać się o zwrot kosztów
 • transport medyczny do ambulatorium lub szpitala jest odpłatny

Transport chorego i przewóz zwłok do Polski nie jest objęty systemem świadczeń zdrowotnych.
Ratownictwo – w tym np. zwiezienie narciarza ze stoku – jest w pełni odpłatne.

UBEZPIECZENIE WARTA TRAVEL: OPCJA TURYSTYCZNA
na 7 dni: ok. 4,60 euro
na 14 dni: ok. 9,20 euro
OPCJA NARCIARSKA
na 7 dni: ok. 5,50 euro
na 14 dni: ok. 11,00 euro

AMBULATORIUM
(lekarz ogólny)
LEKARSTWA SZPITAL
AUSTRIA --- 4,70 euro – za pozycję na recepcie 10 - 15 EUR/1dzień
BELGIA od 25 do 40% do 80% - leki bez recepty
2 EUR – ryczałt za lek na receptę
40,59 EUR jednorazowo
+ 13,32 EUR/1dzień
+ 0,62 EUR za leki/1dzień
BUŁGARIA 1,80 BGN 2,00 BGN 3,60 BGN max 10 dni
CYPR 14,92 EUR + badania
dodatkowe (np. Rtg) 100%
--- jednorazowo od 123 EUR do
205 EUR + opłata 20,50
EUR/1dzień
CZECHY 30 – 90 KCS
60 KCS/1dzień
FINLANDIA
od 11 do 22 EUR + ekstra
opłata 15 EUR za pomoc
udzieloną po godzinach pracy
50% ceny powyżej
stałej opłaty -
10 EUR
ryczałt
FRANCJA
30% i więcej od 35% do 65% 20% lub 16 EUR/1dzień
GRECJA
3 EUR + badania dodatkowe
(np. Rtg) 100%
leki na receptę
od 10% do 25%

HISZPANIA
100% lub 40% - leki refundowane
LUKSEMBURG 20% wizyta domowa,
10% w ambulatorium
od 20 do 60% 12,33 EUR/1 dzień
NIEMCY 10 EUR 10% nie mniej niż 5 EUR 10 EUR/ 1 dzień
PORTUGALIA od 2,10 do 8,75 EUR od 5% do 85%
SŁOWACJA
0,17 EUR za każdy lek
SZWECJA
od 100 do 300 SEK 100% przy cenie do 900 SEK
10%-50% przy cenie do 4300 SEK
80 SEK/1dzień
W. BRYTANIA
6,40 GBP za 1 lek
WŁOCHY do 36,15 EUR Ryczałt; 50% lub 100%


Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywanej działalności operatora i przewoźnika lotniczego

Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej operatora i przewoźnika lotniczego są przeznaczone dla użytkowników statków powietrznych. Mają one na celu zabezpieczenie ich przed roszczeniami innych osób, które mogły ponieść szkodę w wyniku użytkowania statku powietrznego.

OC użytkownika
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej operatora lotniczego, zwane w skrócie OC użytkownika, chroni Ubezpieczonego przed roszczeniami osób trzecich, które poniosły szkodę w wyniku użytkowania przez niego statku powietrznego.

W ramach ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej użytkownika, WARTA wypłaca odszkodowanie z tytułu szkód wyrządzonych przez ubezpieczony statek powietrzny osobom trzecim znajdującym się poza jego pokładem, do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowiązany z mocy prawa.

 

OC przewoźnika
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej przewoźnika lotniczego, zwane w skrócie OC przewoźnika, zabezpiecza podmiot świadczący usługi przewoźnika lotniczego przed roszczeniami osób, z którymi zawarł on uwowę przewozu.

W ramach ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej przewoźnika, WARTA wypłaca odszkodowanie z tytułu szkód wyrządzonych pasażerom lub ładunkom znajdującym się na pokładzie statku powietrznego, do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowiązany z mocy prawa.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Wniosek o ubezpieczenie.doc (Word)

Wniosek o ubezpieczenie.PDF

 

Masz pytanie związane z tym tematem?
Kliknij aby skontaktować się z nami za pomocą formularza.
kontakty

  Ubezpieczenie NNW "WARTA POMOC W WYPADKU"
  Wszechstronne i sprawdzające się w trudnych chwilach nowoczesne ubezpieczenie. Szeroki zakres ochrony. Nowy sposób naliczania wysokości odszkodowań.

  Nowe pakiety:

  • RODZINA
  • FIRMA
  • PODRÓŻNIK

  NNW - WARTA POMOC W WYPADKU obejmuje ochroną ubezpieczeniową następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego niezależnie od jego woli, z możliwością rozszerzenia o następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku:

  • zawału serca i udaru mózgu
  • chorób tropikalnych
  • działań wojennych i stanu wyjątkowego

  PODSTAWOWE UBEZPIECZENIE obejmuje:

  • śmierć osoby ubezpieczonej - w zależności od wyboru Klienta, odszkodowanie, jakie otrzyma rodzina może być w wysokości 50 % lub 100 % sumy ubezpieczenia
  • stały uszczerbek na zdrowiu;
   Klient ma do wyboru 4 warianty naliczania wysokości świadczenia:
   • na zasadzie "procent za procent" (procent utraty zdrowia x suma ubezpieczenia),
   • zasada progresji - wg nowoczesnej metody progresywnego (rosnącego) naliczania świadczeń (procent utraty zdrowia x współczynnik progresji x suma ubezp.)
    Współczynnik progresji ustaliła WARTA tworząc ten produkt, a jego wartość rośnie w zależności od % stałego uszczerbku na zdrowiu. OWU tego ubezpieczenia zawierają stosowną tabelę. Więcej powie Ci o niej nasz agent ubezpieczeniowy.
   • warianty (3) i (4) naliczania odszkodowania obejmują bardziej drastyczne przypadki (związane z obrażeniami powodującymi znaczną utratę zdrowia)
  • naprawę lub nabycie protez i środków pomocniczych
   WARTA refunduje koszty ich naprawy lub nabycia, na podstawie oryginałów rachunków do wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie.

  DODATKOWO - wykupując polisę NNW - WARTA POMOC W WYPADKU możesz otrzymać wypłatę świadczenia/odszkodowania z tytułu:

  • całkowitej niezdolności do pracy - np. gdy Komisja ZUS orzeknie 100% inwalidztwa w konsekwencji nieszczęśliwego wypadku, możesz liczyć na odszkodowanie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia

  • czasowej niezdolności do pracy/nauki - jest to tzw. zasiłek dzienny - wypłacany za czas zwolnienia lekarskiego,

  • leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków - zwrot poniesionych kosztów leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego,

  • pobytu w szpitalu - dzienne świadczenie szpitalne wypłacane jest za okres pobytu w szpitalu,

  • operacji plastycznej - refundacja kosztów operacyjnego usunięcia powypadkowych oszpeceń i okaleczeń ciała,

  • opieki w przypadku hospitalizacji - świadczenie wypłacane w okresie hospitalizacji na opiekę nad dziećmi lub osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji, które pozostały same w domu,

  • rekonwalescencji - wysokość świadczenia zależy od czasu hospitalizacji,

  • pomocy finansowej - w przypadku poważnych obrażeń ciała.

  Umowa ubezpieczenia NNW - WARTA POMOC W WYPADKU może być zawarta:

  • indywidualnie - w formie imiennej
  • zbiorowo - w formie:
   • bezimiennej
   • imiennej
   • pakietów ubezpieczeniowych

  Wybrane grupy Klientów mogą wykupić ubezpieczenie w postaci jednego z trzech korzystnych, profesjonalnie przygotowanych pakietów:
  RODZINA - nowoczesna w formie polisa rodzinna, która zapewnia ochronę całej rodzinie tj. współmałżonkom i dzieciom, bez względu na ich liczbę. Atutem jest atrakcyjna cena ubezpieczenia.

  FIRMA - oferta skierowana do właścicieli małych i średnich firm, umożliwiająca korzystne ubezpieczenie wszystkich pracowników za taką samą składkę przy zróżnicowanych sumach ubezpieczenia,

  PODRÓŻNIK - konkurencyjny cenowo pakiet usług dla zwolenników i uczestników zorganizowanego wypoczynku (wczasów, wycieczek, kolonii, obozów młodzieżowych, kuracjuszy w sanatoriach, itp. ...)

  Dodatkowo: WARTA POMOC W WYPADKU może chronić także Twój bagaż podróżny, bez względu na to, czy jesteś w kraju, czy za granicą.
  Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW - WARTA POMOC W WYPADKU

   

  {aicontactsafelink text = Masz pytanie związane z tym tematem? Kliknij, aby skontaktować się z nami | pf=5}

  Warta Direct

  Oferta skierowana jest do osób aktywnych, uprawiających sport amatorsko, turystycznie, ale przede wszystkim do zawodowych sportowców i osób związanych z kulturą fizyczną i sportem.

  Czas ochrony ubezpieczeniowej WARTY jest ściśle określony.

  Polisa może chronić:

  • całą dobę - obejmując życie sportowe i prywatne zainteresowanego
  • w czasie, który zawodnik poświęca uprawianej przez siebie dyscyplinie sportowej (na zawodach, olimpiadach, meczach, treningach, itp.) - z wyłączeniem życia i czasu prywatnego

  Wysokość składki uzależniona jest od zakresu ubezpieczenia (w tym od czasu obowiązywania naszej ochrony, którą otaczamy sportowca)
  Umowa może być zawarta na rok lub na okres krótszy- w zależności od indywidualnych potrzeb.

  WARTA SPORT gwarantuje:

  • wypłatę świadczenia w związku z pourazowym stałym uszczerbkiem na zdrowiu
   (zasada: "procent za procent", czyli np. jeśli lekarz stwierdzi, że doznana kontuzja, wypadek spowodowały utratę zdrowia w 25 proc. - zawodnik otrzyma świadczenie w wysokości 25 proc. sumy ubezpieczenia)
  • wypłatę odszkodowania z powodu śmierci Ubezpieczonego, spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem,
  • pokrycie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, do których doszło w kraju lub za granicą.

  Usługi specjalne:

  • możliwość otrzymywania zasiłku dziennego w sytuacji i czasie, gdy zawodnik jest w pełni niezdolny do uprawiania sportu lub niezdolny do wykonywania czynności związanych z kulturą fizyczną i sportem
  • możliwość otrzymania jednorazowego świadczenia w wysokości 50 proc. sumy ubezpieczenia - w krytycznej sytuacji, gdy zawodnik całkowicie i bezpowrotnie utracił zdolność do uprawiania określonej dyscypliny sportowej w wyniku wypadku, który miał miejsce w jego życiu sportowym

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia


  {aicontactsafelink text = Masz pytanie związane z tym tematem? Kliknij, aby skontaktować się z nami | pf=5}

  Warta Direct

  Ubezpieczenia jachtów to kompleksowa oferta, skierowana do właścicieli jachtów żaglowych i motorowych, której celem jest zagwarantowanie pełnej ochrony podczas użytkowania jachtów na akwenach morskich i śródlądowych.

  W ramach ubezpieczeń jachtów WARTA oferuje dwa uzupełniejące się produkty.

  Ubezpieczenie CASCO jachtów
  W ramach tego ubezpieczenia WARTA obejmuje ochroną jachty żaglowe, żaglowo-motorowe i motorowe użytkowane na polskich i zagranicznych wodach morskich i akwenach śródlądowych oraz przebywające w czasie postoju w portach, przystaniach i zimowiskach. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody całkowite i szkody częściowe polegające na uszkodzeniu kadłuba, wyposażenia oraz urządzeń maszynowych lub pomocniczych, powstałe w trakcie użytkowania jednostki.

  Standardowy zakres ochrony ubezpieczeniowej WARTY może zostać również rozszerzony o ubezpieczenie szkód powstałych na jachcie w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunku.

  Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej armatora
  W ramach ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej armatora WARTA odpowiada za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w czasie i w związku z posiadaniem lub eksploatacją jachtu, do naprawienia których armator zobowiązany jest z mocy prawa.

  Członkowie załogi - w zależności od własnych potrzeb - mają możliwość indywidualnego zawarcia na swoją rzecz ubezpieczenia w zakresie:

  • następstw nieszczęśliwych wypadków
  • kosztów leczenia za granicą i repatriacji

  do wysokości określonych przez siebie sum gwarancyjnych na podstawie atrakcyjnych Ogólnych Warunków Ubezpieczeń WARTA TRAVEL czy WARTA SPORT.