Warta logo

Umów się na spotkanie!

Kliknij w obrazek poniżej, wybierz dzień i godzinę proponowanego spotkania.

livesite animation

Szukasz ubezpieczenia turystycznego?

Kup WARTA TRAVEL online - polisa w 5 minut na Twój e-mail.

plaza

Formularz kontaktowy Zgłoś szkodę on-line Sprawdż swoją szkodę Kup polisę on-line

Ubezpieczenie Terminowe na Życie (1 rok)

Ubezpieczenie Terminowe na Życie ma charakter ochronny, krótkoterminowy zapewniający ochronę klienta w przypadku przyczyn zaistniałych niezależnie od jego woli, oferując swym zakresem ryzyka związane z życiem i chorobą ubezpieczonego.

Adresaci produktu
Produkt skierowany jest do osób, które mają duże zobowiązania finansowe takie jak: kredyty, spłaty hipotek czy wierzytelności, i doceniają potrzebę zabezpieczenia najbliższych na wypadek nieprzewidzianych okoliczności życiowych.

Jest to produkt indywidualny na życie, który klient może otrzymać poprzez kontakt z agentem oferującym również ubezpieczenie majątkowe. Nowatorskość rozwiązania polega na możliwości zawarcia ubezpieczenia na życie, w tym dokonania oceny ryzyka, bezpośrednio u klienta.

Ubezpieczenie to stanowi doskonałe uzupełnienie oferty ubezpieczeń majątkowych w zakresie ryzyk związanych z życiem i zdrowiem ubezpieczonego powstałych z innych przyczyn niż wypadek.

Zakres ubezpieczenia
W ramach ubezpieczenia TUnŻ WARTA S.A.oferuje atrakcyjny zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmujący ryzyka powstałe z dowolnej przyczyny tj. chorobowe i wypadkowe, oferowane w formie trzech pakietów do wyboru przez klienta w zależności od jego potrzeb.

Pakiet I obejmuje:

- zgon ubezpieczonego

Pakiet II obejmuje:

- zgon ubezpieczonego

- zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku

- trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego

- osierocenie dziecka przez ubezpieczonego w wyniku wypadku

Pakiet III obejmuje:

- zgon ubezpieczonego

- zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku

- wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania

- trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego

- dzienne świadczenie szpitalne

- osierocenie dziecka przez ubezpieczonego w wyniku wypadku

- powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego

Zawarcie umowy ubezpieczenia
Podstawowym warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest skompletowanie dokumentacji ubezpieczeniowej:

a) wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z dowodem wpłaty pierwszej składki

b) polisy ubezpieczeniowej.

Świadczenia
Wypłata świadczenia osobie uprawnionej następuje niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez WARTĘ kompletnego wniosku o wypłatę świadczenia.

Wysokości świadczeń:

 • zgon ubezpieczonego z dowolnej przyczyny - 100% sumy ubezpieczenia
 • zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku - 100% sumy ubezpieczenia niezależnie od świadczenia z tyt. zgonu ubezpieczonego
 • trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego - 100% sumy ubezpieczenia
 • wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania - 30% sumy ubezpieczenia
 • dzienne świadczenie szpitalne (wypłacane jest dzienne świadczenie szpitalne w przypadku pobytu ubezpieczonego w szpitalu zarówno w wyniku wypadku jak i w związku z chorobą)
 • osierocenie dziecka przez ubezpieczonego w wyniku wypadku - 100% sumy ubezpieczenia
 • powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego - 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku


Zalety ubezpieczenia

 1. Charakter produktu umożliwiający wykorzystanie ubezpieczenia jako doskonałe zabezpieczenie zobowiązań finansowych (m.in. kredytów mieszkaniowych, samochodowych, gotówkowych).
 2. Czytelny wybór zakresu ochrony ubezpieczeniowej spośród 3 pakietów ubezpieczeniowych, w zależności od potrzeb i warunków finansowych ubezpieczającego.
 3. Atrakcyjna gama ryzyk ubezpieczeniowych obejmująca ryzyka powstałe z dowolnej przyczyny tj. chorobowe i wypadkowe (m.in. wystąpienie poważnego zachorowania, dzienne świadczenie szpitalne)
 4. Uproszczona procedura zawarcia umowy ubezpieczenia (automatyczna ocena ryzyka, polisa wystawiana u klienta)
 5. Uniwersalny system płatności składki (bezpośrednio u klienta gotówką lub przelewem).
 6. Początek odpowiedzialności następnego dnia po zawarciu umowy ubezpieczenia.
 7. Roczny okres ubezpieczenia dostosowany do okresu obowiązywania ubezpieczeń majątkowych.
 8. Częstotliwość płatności składki (roczna, półroczna i kwartalna).

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Terminowego na Życie

Aneks do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO


Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO to doskonały program zapewniający ochronę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków w tym również skorzystanie z kompleksowej opieki w postaci usług assistance.

Adresaci produktu
Ubezpieczenie polecane jest osobom, które chcą zabezpieczyć siebie i swoich najbliższych w przypadku nieprzewidzianych sytuacji życiowych powstałych w związku z przypadkowym i nagłym zdarzeniem oraz zawrzeć ubezpieczenie na życie szybko bez większych formalności.

Jest to produkt indywidualny na życie, który klient może otrzymać poprzez kontakt z agentem ubezpieczeniowym. Ubezpieczenie może być zawarte bezpośrednio u klienta a odpowiedzialność TUnŻ WARTA z tytułu ryzyk określonych w Pakiecie rozpoczyna się od następnego dnia po podpisaniu umowy ubezpieczenia i opłaceniu pierwszej składki.

 

Zakres oraz Sumy ubezpieczenia
W ramach ubezpieczenia TUnŻ WARTA oferuje atrakcyjny zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmujący ryzyko zgonu z dowolnej przyczyny oraz ryzyka powstałe w wyniku wypadku. Ubezpieczenie oferowane jest w formie czterech pakietów zróżnicowanych pod względem wysokości sum ubezpieczenia, do wyboru przez klienta w zależności od potrzeb.


Zakres ubezpieczenia Pakiet I Pakiet II Pakiet III Pakiet IV
1) zgon ubezpieczonego

1 000zł

1 000zł

1 000zł

1 000zł

2) zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku

50 000zł

100 000zł

150 000zł

200 000zł

3) inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku

50 000zł

100 000zł

150 000zł

200 000zł

4) trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku

200zł za 1% uszczerbku

400zł za 1%uszczerbku

600zł za 1%uszczerbku

800zł za 1% uszczerbku

5) WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY

na podstawie dodatkowej umowy ubezpieczenia

 

Premia ubezpieczeniowa
Dodatkowo TUnŻ WARTA udziela premii polegającej na podwyższeniu wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu z tytułu ryzyka zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku o kwotę równą 5% sumy ubezpieczenia obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia wzrasta corocznie począwszy od 2 do 5 roku trwania umowy.

 

Świadczenia
Wypłata świadczenia osobie uprawnionej następuje niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez WARTĘ kompletnego wniosku o wypłatę świadczenia.

Wysokości świadczeń:

 • zgon ubezpieczonego z dowolnej przyczyny - 100% sumy ubezpieczenia
 • zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku - 100% sumy ubezpieczenia, wypłacane niezależnie od świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego (wysokość sumy uzależniona jest od wyboru Pakietu i określona w ww. tabeli)
 • powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku - określona w tabeli kwota, w zależności od wybranego Pakietu za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu. Maksymalnie wypłacane jest świadczenie do 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • powstanie trwałego całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku (niezdolność do pracy) - 100% sumy ubezpieczenia (wysokość sumy uzależniona jest od wyboru Pakietu, i określona w ww. tabeli)
 • WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY - organizacja i pokrycie kosztów: wizyty lekarza i pielęgniarki, dostawy leków lub sprzętu rehabilitacyjnego, transportu medycznego, opieki w szpitalu jak również po okresie hospitalizacji, opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, pomocy psychologa. Ponadto zdrowotne usługi informacyjne.

 

Ubezpieczający
Ubezpieczającym jest osoba fizyczna prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zawierająca umowę ubezpieczenia, natomiast ubezpieczonym osoba fizyczna, której życie i zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia.

Ubezpieczeniem może być objęta osoba, która w dniu przystąpienia do ubezpieczenia ukończyła 18 lat oraz nie ukończyła 65 lat.

 

Okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie zawierane jest na okres 10 lat, nie dłużej jednak niż do dnia pierwszej rocznicy polisy przypadającej po dniu ukończenia przez ubezpieczonego 70 lat.

 

Składka
Składki opłacane są okresowo: kwartalnie, półrocznie lub rocznie.

Zalety produktu:

 • szybkie zawarcie umowy ubezpieczenia
 • polisa wystawiana bezpośrednio u klienta
 • możliwość dostosowania poziomu ochrony ubezpieczeniowej do potrzeb
 • indywidualny dobór wysokości sumy ubezpieczenia
 • premia w postaci podwyższenia wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu ryzyka zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku o 5% sumy ubezpieczenia obowiązującej w dniu zawarcia polisy przy utrzymaniu wysokości składki
 • doskonałe zabezpieczenie siebie i swoich bliskich na skutek zajścia nieszczęśliwego wypadku
 • prosta forma zawarcia umowy ubezpieczenia - uproszczona forma oceny ryzyka
 • ubezpieczenie działające przez całą dobę na całym świecie
 • nieoopodatkowane świadczenie

Ogólne warunki ubezpieczenia wypadkowego na Życie CZERWONE ŚWIATŁO obowiązujące od 01.03.2011r.

Ogólne warunki ubezpieczenia wypadkowego na Życie CZERWONE ŚWIATŁOobowiązujące do 28.02.2011r.

Aneks do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obowiązujący do 28.02.2011r.

Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA

- Jeżeli chcesz otrzymać ofertę - WYPEŁNIJ FORMULARZ!)

Ubezpieczenie długoterminowe o charakterze przede wszystkim inwestycyjnym ze zredukowaną częścią ochronną, gdyż główny nacisk położony jest na inwestowanie większej części wpłaconych środków.

Długoletnia inwestycja nagradzana jest premią ubezpieczeniową od TUnŻ "WARTA" S.A.

NOWOŚĆ Ubezpieczenie może mieć charakter młodzieżowy stając się zabezpieczeniem przyszłości młodego człowieka (możliwość ubezpieczenia dziecka).

Jest to produkt typu unit-linked, gdzie koszty wynikające z udzielanej ochrony i obsługi pobierane są poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa, na które przeliczana jest wpłacana składka.


DODATKOWA EMERYTURA KOBIETA* MĘŻCZYZNA*
1.215 zł 1.630 zł 2.050 zł 1.460 zł 1.960 zł 2.470 zł
zebrany kapitał w wieku emerytalnym** 182.000 zł 245.000 zł 308.000 zł 276.000 zł 371.000 zł 466.000 zł
Potrzebna składka miesięczna dla:
30-latka 150 zł 200 zł 250 zł 150 zł 200 zł 250 zł
40-latka 360 zł 480 zł 600 zł 345 zł 460 zł 580 zł
50-latka 1.200 zł 1.500 zł 1.900 zł 915 zł 1.225 zł 1.540 zł

Warta dopłaca swojemu Klientowi w ramach Premii Ubezpieczeniowej:

 • po 5 latach - 3% średniej arytmetycznej wartości polisy w ciągu pierwszych 5 lat
 • po 10 latach - 4% średniej arytmetycznej wartości polisy za drugie pięć lat
 • po 15 latach i po każdym kolejnym pięcioletnim okresie - 5% średniej arytmetycznej wartości polisy w ciągu poprzedzających 5 lat

*   Założenie: pracownik biurowy. Założony wzrost ceny jednostki funduszu 8% w skali roku, zgodnie z danymi historycznymi funduszu stabilnego wzrostu za I półrocze 2009 r.
** Założony wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzna.

Niniejszy materiał nie zawiera kompletu informacji i nie może być traktowany jako oferta handlowa w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.


Ubezpieczenie długoterminowe o charakterze przede wszystkim inwestycyjnym ze zredukowaną częścią ochronną, gdyż główny nacisk położony jest na inwestowanie większej części wpłaconych środków.

Długoletnia inwestycja nagradzana jest premią ubezpieczeniową od TUnŻ "WARTA" S.A.

NOWOŚĆ Ubezpieczenie może mieć charakter młodzieżowy stając się zabezpieczeniem przyszłości młodego człowieka (możliwość ubezpieczenia dziecka).

Jest to produkt typu unit-linked, gdzie koszty wynikające z udzielanej ochrony i obsługi pobierane są poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa, na które przeliczana jest wpłacana składka.

Adresaci produktu
Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne to ubezpieczenie skierowane dla tych, którzy zainteresowani są przede wszystkim bezpiecznym inwestowaniem połączonym z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci ubezpieczenia życia. Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne to produkt zapewniający szereg możliwości:

 • ubezpieczenia dziecka zapewniając dodatkowe środki umożliwiające mu realizację planów w przyszłości związanych np. z edukacją,
 • zakupu dodatkowego Pakietu Wypadkowego:

* Współubezpieczonego w postaci ubezpieczenia życia i zdrowia rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, które stanowi dodatkowe finansowe zabezpieczenie dziecka,
* Ubezpieczonego zapewniającego ochronę ubezpieczeniową o dla dorosłego ubezpieczonego, zwiększając tym samym wysokość świadczenia,

 • zabezpieczenia zobowiązań finansowych osób, które nie są pewne swych przyszłych dochodów lub ich dochody nie są regularne,
 • ubezpieczenia i zabezpieczenia finansowego przedstawicieli wolnych zawodów, których dochody charakteryzują się dużymi wahaniami w czasie.

Premia ubezpieczeniowa

Z tytułu długoletniej i efektywnej inwestycji Zakład ubezpieczeń podwyższa w każdą piątą rocznicę polisy wartość polisy, z tym że im dłuższa inwestycja, tym wyższa jest premia ubezpieczeniowa. Wartość polisy podwyższana jest w następujący sposób:
- o 3% po 5 latach, 
- o 4% po 10 latach,
- o 5% po 15 latach i po każdym kolejnym pięcioletnim okresie

średniej wartości polisy w ciągu poprzedzających 5 lat.
Dodatkowe środki z tytułu premii ubezpieczeniowej mogą stanowić pokrycie kosztów podatkowych, czy też finansowanie dodatkowych potrzeb.


Charakterystyka produktu

Wiek ubezpieczonego w dniu zawarcia umowy: ukończone 1 i nieukończone 65 lat, osoby w wieku 65 lat i powyżej mogą zawrzeć umowę podstawową ze składką jednorazową, w zakresie ryzyka zgonu ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia i wysokość świadczenia

 • Zgon ubezpieczonego = większa z wartości: suma ubezpieczenia lub wartość polisy (wartość jednostek uczestnictwa) + wartość dodatkowa polisy
 • Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku = suma ubezpieczenia, niezależnie od świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego
  Suma ubezpieczenia  równa jest wartości wpłaconych składek regularnych lub składki jednorazowej.

Ponadto istnieje możliwość zawarcia umowy dodatkowej na bardzo atrakcyjnych warunkach w postaci Ubezpieczenia Zgonu lub Powstania Inwalidztwa Ubezpieczonego/Współubezpieczonego w Wyniku Wypadku w tylko jednym z dwóch pakietów (w zależności od wskazania ubezpieczającego we wniosku):

1) Pakiet Wypadkowy Ubezpieczonego - jeżeli ubezpieczonym jest osoba w wieku powyżej 18 lat
2) Pakiet Wypadkowy Współubezpieczonego - w przypadku gdy ubezpieczonym jest dziecko w wieku poniżej 25 lat

Współubezpieczony - rodzic lub opiekun prawny lub oboje rodzice lub opiekunowie  prawni ( w zależności od wskazania ubezpieczającego we wniosku), jeżeli ubezpieczonym jest dziecko w wieku poniżej 25 lat
W przypadku, zgonu lub powstania inwalidztwa współubezpieczonego w wyniku wypadku,  osobą uprawnioną do świadczenia jest ubezpieczone dziecko.

Zakres ubezpieczenia dodatkowego i wysokość świadczenia:

 • Zgon w wyniku wypadku = 100% dodatkowej sumy ubezpieczenia niezależnie od świadczenia z umowy podstawowej
 • Powstanie  inwalidztwa w wyniku wypadku = 100% dodatkowej sumy ubezpieczenia
  Świadczenie z tytułu Pakietu Wypadkowego Współubezpieczonego zasila rachunek inwestycyjny (rachunek alokacji składek doraźnych).

Dodatkowa suma ubezpieczenia - ustalona jest w umowie dodatkowej, a jej wysokość zależy od wyboru ubezpieczającego.

Zawarcie umowy ubezpieczenia
Zawarcie umowy ubezpieczenie następuje na podstawie wypełnionego wniosku dostarczonego do siedziby WARTY pod warunkiem wpłaty pierwszej składki, na podstawie którego wystawiana jest polisa.

Już od momentu dostarczenia kompletnego wniosku do zakładu ubezpieczeń obowiązuje ochrona tymczasowa, która obejmuje swym zakresem zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku.

Pełna ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki.

Składki
Składki opłacane są:

okresowo - rocznie, półrocznie, kwartalnie lub miesięcznie. Wysokość składki nie może być niższa niż określona przez WARTĘ wartość minimalna składki płaconej
z daną częstotliwością

jednorazowo - w wartości co najmniej minimalnej ustalonej przez WARTĘ.

Zgodnie z wyborem ubezpieczającego.

Z tytułu ryzyk w ramach umowy ubezpieczenia pobierana jest opłata za ryzyko poprzez umorzenie odpowiedniej liczby j.u. z rachunku, a w przypadku umowy dodatkowej, także z tytułu ryzyk w ramach tej umowy.

 

Wstrzymanie składek
Po upływie dwóch lat trwania polisy lub wcześniej gdy wartość dotychczas wpłaconych składek przewyższa wartość minimalnej składki jednorazowej, ubezpieczający ma prawo wstrzymać opłacanie składek regularnych, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do WARTY. Warunkiem wstrzymania jest opłacenie wszystkich zaległych składek regularnych. Ubezpieczający może dokonywać wpłat składek doraźnych. W dowolnym momencie obowiązywania umowy możliwe jest powrócenie do składek regularnych.

 

Fundusze
Ubezpieczający ma do wyboru 10 funduszy 4 plany inwestycyjne (plany), zróżnicowane pod względem portfela lokat, a co za tym idzie poziomu ryzyka instrumentów obejmujących te portfele, począwszy od funduszy i planów najbezpieczniejszych dających pewność inwestycji za cenę mniejszych zysków, takich jak Fundusz WARTA Bezpieczny czy Plan Defensywny, poprzez fundusze i plany wiążące się z większym ryzykiem ale z potencjalnie większymi zyskami jak Fundusz WARTA Aktywny i Plan Zrównoważony, aż do funduszy i planów najbardziej ryzykownych pod względem portfela ale przynoszącym w długim okresie czasu największe zyski - Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek i Plan Dynamiczny.

W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczający  ma szeroki wybór możliwości inwestycyjnych. W ramach umowy ubezpieczenia wpłaty lokowane mogą być w 10 Funduszy i 4 Plany Inwestycyjne.

FUNDUSZE

 1. WARTA Bezpieczny
 2. WARTA Stabilnego Wzrostu
 3. WARTA Aktywny
 4. KBC Papierów Dłużnych
 5. KBC Stabilny
 6. KBC Aktywny
 7. KBC Pieniężny
 8. KBC Dynamiczny
 9. KBC Akcyjny
 10. KBC Akcji Małych i Średnich Spółek

PLANY INWESTYCYJNE

 1. Defensywny
 2. Stabilny
 3. Zrównoważony
 4. Dynamiczny

We wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia ubezpieczający decyduje, w jakim procencie do którego funduszu i/lub planu ma być skierowana składka, zarówno regularna jak i doraźna.

Podział składki doraźnej pomiędzy fundusze i plany może być inny niż podział składki regularnej.

Zmiana funduszy
Ubezpieczający może w każdym czasie zmienić podział procentowy składek w poszczególnych Funduszach.

Ubezpieczający może dokonywać transferu jednostek uczestnictwa pomiędzy Funduszami w dowolnym terminie. Pierwsza zmiana podziału procentowego i pierwszy transfer jednostek uczestnictwa w roku polisowym jest wolny od opłat, za następne pobierane są ustalone przez WARTĘ opłaty.

Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA

Ubezpieczenie długoterminowe o charakterze przede wszystkim inwestycyjnym ze zredukowaną częścią ochronną, gdyż główny nacisk położony jest na inwestowanie większej części wpłaconych środków.

Alokacja składek

Składka regularna alokowana jest według wskazania ubezpieczającego w poszczególne Fundusze w wysokości zależnej od okresu ubezpieczenia (inwestycji):


75% - w 1 roku trwania umowy ubezpieczenia
95% - w 2 roku trwania umowy ubezpieczenia
100% - od 3-go  roku trwania umowy ubezpieczenia
100,5% - po 5-ciu latach trwania umowy ubezpieczenia
101% - po 10-ciu latach trwania umowy ubezpieczenia
102% - po 15-tu i w kolejnych latach trwania umowy ubezpieczenia


Wysokość alokacji uzależniona jest ponadto od regularności wpłat składek
Składka jednorazowa i Składki doraźne zaś alokowane są w wysokości uzależnionej od wartości wpłaconej składki:

Indeksacja
W każdą rocznicę polisy ubezpieczający ma prawo podnieść składkę o wskaźnik indeksacji. Ubezpieczający może wnioskować o indeksację w wysokości 50% podanego wskaźnika indeksacji.

Zmiana wysokości składki regularnej
Niezależnie od indeksacji ubezpieczający ma możliwość zmiany wysokości składki regularnej na 30 dni przed rocznicą polisy. Obniżenie wysokości składki regularnej następuje pod warunkiem opłacenia wszystkich zaległych składek regularnych i po upływie 2 lat trwania umowy.


Wykup ubezpieczenia

Dla składek regularnych:

 • w okresie pierwszych 2 lat trwania umowy wartość wykupu jest równa dodatkowej wartości polisy pomniejszonej o opłatę likwidacyjną, a w momencie gdy wartość wpłaconych składek regularnych przekroczy wysokość minimalnej składki jednorazowej, wartość wykupu równa jest sumie wartości polisy i dodatkowej wartości polisy pomniejszonej o opłatę likwidacyjną
 • po upływie 2 lat trwania umowy wartość wykupu ma wysokość równą sumie wartości polisy i dodatkowej wartości polisy pomniejszonej o opłatę likwidacyjną.

Dla składki jednorazowej: wartość wykupu ma wysokość równą sumie wartości polisy i dodatkowej wartości polisy pomniejszonej o opłatę likwidacyjną w każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczający może dokonać częściowego wykupu w każdym czasie trwania umowy, nie częściej niż raz w roku polisowym. Kwota częściowego wykupu nie może być niższa niż minimalna kwota ustalona przez TUnŻ WARTA S.A..

Zalety produktu

1. Premia ubezpieczeniowa za długoletnią inwestycję - powiększana wartość polisy przy długoletnim okresie ubezpieczenia, generująca dodatkowe środki, które mogą stanowić pokrycie kosztów podatkowych, czy też finansować dodatkowe potrzeby klienta.

2. Podwyższona wysokość alokacji uzależniona od okresu inwestowania (składka regularna), a także od wysokości wpłat składki (składka jednorazowa i doraźna) umożliwiająca zrealizowanie większych zysków z inwestycji.

3. Dzięki wyjątkowej i atrakcyjnej ofercie w postaci Pakietu Wypadkowego możliwość ubezpieczenia:

a) rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka lub
b) osoby dorosłej,stanowiąc tym samym dodatkowe zabezpieczenie w przypadku nieprzewidzianych okoliczności.

4. Ubezpieczenie działające przez całą dobę na całym świecie.

5. Do zawarcia umowy ubezpieczenia nie jest wymagana ankieta medyczna, ani przeprowadzenie badań lekarskich (o ile składka regularna nie przekroczy w skali roku wartości 500 000 zł).

6. Możliwość wyboru przez ubezpieczającego własnej strategii inwestycyjnej.

7. Możliwość wyboru częstotliwości opłacania składki: jednorazowo lub miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.

8. W celu utrzymania realnej wartości polisy składka regularna może być indeksowana w każdą rocznicę polisy.

9. Możliwość zmiany wysokości i częstotliwości opłacania składki

10. Możliwość wstrzymania opłacania składki regularnej w dowolnym terminie w momencie, gdy wartość wpłaconych składek osiągnie poziom minimalnej składki jednorazowej lub po 2 latach, na wniosek ubezpieczającego.

11. Możliwość zmian funduszy i planów inwestycyjnych, w które inwestowane są składki lub transferu środków pomiędzy funduszami i planami.

12. Wpłaty doraźne ewidencjonowane na osobnym koncie z możliwością wypłat częściowych.

13. Możliwość dokonania wykupu ubezpieczenia w każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia, w razie zajścia nieprzewidzianych okoliczności, wymagających uzyskania dodatkowego kapitału.

14. Nieoopodatkowane świadczenie.

Proszę o przygotowanie oferty na poniżej podanych warunkach:

{ckform Inwestycyjne}

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia Inwestycyjnego ZŁOTA STRATEGIA obowiązujące od 01.03.2011r.

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia Inwestycyjnego obowiązujące do 28.02.2011r.

Aneks do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obowiązujący do 28.02.2011r.

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie "ŻYCIOWY PLAN"

Ubezpieczenie ma charakter inwestycyjno-ochronny, długoterminowy, oferując swym zakresem zarówno ochronę ubezpieczeniową, jak i możliwość pomnażania kapitału. Ubezpieczenie jest wolne od ryzyka inwestycyjnego i gwarantuje ubezpieczającemu zysk.

Adresaci produktu
Produkt skierowany jest do indywidualnych odbiorców, obecnych i przyszłych klientów Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna, którzy zainteresowani są przede wszystkim bezpiecznym inwestowaniem połączonym z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci ubezpieczenia zdrowia i życia.

Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczający ma możliwość wyboru spośród dwóch programów ubezpieczeniowowych:

- Program 1 - typowo inwestycyjny, z minimalną ochroną,
- Program 2 - inwestycyjno-ochrony, z możliwością elastycznego wyboru pomiędzy poziomem sum ubezpieczenia przy zachowaniu tej samej wysokości deklarowanej składki.

Dodatkowo istnieje możliwość dołączenia w ramach każdego z wymienionych programów Indywidualny Program z Funduszem IKE WARTA, który pozwala inwestować w bogatą gamę funduszy kapitałowych.

PROGRAM 1

SUMA UBEZPIECZENIA

 • Suma wpłaconych składek

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Umowa podstawowa:

 • Zgon ubezpieczonego i zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku

Umowa dodatkowa:

 • IKE WARTA

PROGRAM 2

SUMA UBEZPIECZENIA

 • Ustalana jest przez strony w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Umowa podstawowa:

 • Zgon ubezpieczonego

Umowy dodatkowe:

 • Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku
 • Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania
 • Powstanie inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku
 • Ubezpieczenie na wypadek operacji ubezpieczonego
 • Dzienne świadczenie szpitalne
 • WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY
 • IKE WARTA

Fundusz w ramach IKE

Ubezpieczający ma szeroki wybór możliwości inwestycyjnych. W ramach umowy o prowadzenie IKE wpłaty lokowane mogą być w 10 Funduszy i 4 Plany Inwestycyjne.

FUNDUSZE

 1. WARTA Bezpieczny
 2. WARTA Stabilnego Wzrostu
 3. WARTA Aktywny
 4. KBC Papierów Dłużnych
 5. KBC Stabilny
 6. KBC Aktywny
 7. KBC Pieniężny
 8. KBC Dynamiczny
 9. KBC Akcyjny
 10. KBC Akcji Małych i Średnich Spółek

PLANY INWESTYCYJNE

 1. Defensywny
 2. Stabilny
 3. Zrównoważony
 4. Dynamiczny

Zawarcie umowy ubezpieczenia

Proces zawierania umowy ubezpieczenia ograniczony jest do minimum formalności jakie muszą być spełnione w przypadku zawierania umowy ubezpieczenia na życie. Wszystkie załatwisz podczas jednego spotkania z naszym przedstawicielem.

Celem zawarcia umowy ubezpieczenia konieczne będzie wypełnienie wniosku, w którym zawarte są dane osobowe, dane dotyczące umowy ubezpieczenia takie jak: suma ubezpieczenia, zakres, wysokość składki deklarowanej. Ponadto w celu dokładnego oszacowania ryzyka ubezpieczeniowego wypełniany jest kwestionariusz dotyczący stanu zdrowia. Uwaga, w przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej w Programie 1 kwestionariusz ten nie jest wypełniany. Dodatkowo przy dużych poziomach ochrony ubezpieczeniowej istnieje możliwość skierowania na badania lekarskie i/lub diagnostycznego. Wszelkie koszty tych badań zostaną pokryte przez nas, a Ty uzyskasz dokładniejsze informację na temat swojego stanu zdrowia.

Po spełnieniu wszelkich formalności związanych z wypisaniem wniosku możesz dokonać wpłaty pierwszej składki. Możesz to uczynić przy pomocy naszego blankietu na poczcie, w urzędzie bankowym bądź przez Internet. Możesz też przekazać środki naszemu przedstawicielowi otrzymując od niego stosowne potwierdzenie. W chwili wpływu wniosku wraz potwierdzeniem płatności do naszej siedziby rozpoczyna się tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa obejmująca w swym zakresie ryzyko wystąpienia zgonu w wyniku wypadku.

Z chwilą rozpatrzenia wniosku zostaje wystawiona polisa będąca potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia. Dokument polisy wraz z informacją o numerze konta bankowego, na który możesz wpłacać składki zostanie Ci przekazany przez naszego przedstawiciela. Jeśli będziesz chciał opłacać składki za pośrednictwem przekazu pocztowego otrzymasz od nas stosowne blankiety.

Świadczenia

Wysokości świadczeń:

 • zgon ubezpieczonego - wyższa z wartości: 100% sumy ubezpieczenia lub wartość polisy
 • zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku - 100% sumy ubezpieczenia (niezależnie od świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego),
 • wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania - 30% lub 50% sumy ubezpieczenia,
 • powstanie inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku - (wg tabeli zdarzeń określonej w umowie dodatkowej),
 • dzienne świadczenie szpitalne - (wypłacane w przypadku pobytu ubezpieczonego w szpitalu zarówno w wyniku wypadku jak i w związku z chorobą),
 • ubezpieczenie na wypadek operacji ubezpieczonego - % kwoty bazowej w zależności od stopnia trudności operacji.
 • WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY  - organizacja i pokrycie kosztów: wizyty lekarza i pielęgniarki, dostawy leków lub sprzętu rehabilitacyjnego, transportu medycznego, opieki w szpitalu jak również po okresie hospitalizacji, opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, pomocy psychologa. Ponadto zdrowotne usługi informacyjne.
 • IKE - wartość środków zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Emerytalnym


Zalety ubezpieczenia:

Gwarancja, że zgromadzony przez Ciebie kapitał będzie pomnażany na poziomie z góry określonego wskaźnika (stopa procentowa)

Nie musisz martwić się o sytuację na rynkach finansowych. Zostaw to nam. Wpłacając pieniądze na ŻYCIOWY PLAN masz pewność, że niezależnie od wahań na rynkach finansowych gromadzone przez Ciebie środki są bezpieczne i systematycznie rosną.

Sam wybierasz potrzebny poziom ochrony ubezpieczeniowej

Wpłacaj składkę w określonej wysokości sam wybierz sobie poziom ochrony jaki w danej chwili jest Ci potrzebny. Chcesz zmienić w trakcie trwania umowy ubezpieczenia? Żaden problem. Nie zmieniając poziomu składki możesz zmieniać poziom ochrony.

Możliwość skorzystania ze zgromadzonego kapitału w każdym czasie obowiązywania umowy ubezpieczenia

Nagłe wydarzenie? Błyskawicznie potrzebujesz środków? To znów żaden problem masz przecież swój ŻYCIOWY PLAN. Wypłacasz ile chcesz i kiedy chcesz bez zrywania umowy ubezpieczenia.

Doskonałe zabezpieczenie zobowiązań finansowych, możliwość zmiany sumy ubezpieczenia

Bierzesz kredyt a bank żąda zabezpieczenia jego spłaty w razie Twojej śmierci. Czy dla Ciebie stanowi to jakiś problem? Nie, bo Ty już masz ŻYCIOWY PLAN! Jeśli jest taka potrzeba dostosuj sumę ubezpieczenia do wysokości zobowiązania bez konieczności zmiany wysokości składki.

Udział w zysku od zainwestowanych środków

Mając ŻYCIOWY PLAN nie tylko bezpiecznie inwestujesz ale masz jeszcze możliwość otrzymania dodatkowych środków jako zwrot z inwestycji. To nie tylko bezpieczeństwo inwestycji ale i możliwość otrzymania wysokich przychodów.

Ochrona nie tylko życia ale i zdrowia

ŻYCIOWY PLAN to nie tylko gromadzenie środków i ochrona życia ale również w szerokim zakresie ochrona zdrowia. Masz pewność, że jeśli zachorujesz lub ulegniesz wypadkowi nie zostaniesz bez środków do życia. Mało tego oprócz świadczenia o charakterze pieniężnym zapewnimy Ci organizację i pokrycie kosztów usług medycznych takich jak: wizyta lekarska, opieka pielęgniarki czy transport medyczny w ramach assistance medycznego. Ponadto w każdej chwili możesz zadzwonić na infolinię medyczną by uzyskać wszelkich informacji związanych ze zdrowiem.

Możliwość gromadzenia środków na Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) w ramach jednej umowy ubezpieczenia

Słyszałeś kiedyś o IKE? Nie jesteś przekonany? A może masz już dość kolejnych formalności związanych z zawieraniem umowy? Lepiej trafić nie mogłeś bowiem u nas IKE założysz w ramach jednej umowy ubezpieczenia!

Świadczenia zwolnione z podatku od zysków kapitałowych*

Mówiąc prościej mając ŻYCIOWY PLAN nigdy nie zapłacisz tzw. ''podatku Belki''. Zarówno w przypadku zgromadzonego kapitału w ramach umowy głównej jak i umowy IKE nie zostanie potrącony podatek od zysków kapitałowych.

ŻYCIOWY PLAN łatwo dostosować do etapu życia na którym się właśnie znajdujesz

Kiedy już wymieniliśmy główne z szeregu powodów dla których warto mieć ŻYCIOWY PLAN należy z całą mocą podkreślić jego elastyczny charakter. To coś w rodzaju ubrania szytego na miarę. Twoją miarę. Zmienia się Twoje życie, Twoje potrzeby, ŻYCIOWY PLAN zmienia się również. Pojawia się rodzina, pojawiają dzieci wiesz, że musisz im zapewnić zapewnić środki w razie najgorszego. Wybierasz odpowiedni poziom ochrony ubezpieczeniowej. Możesz go zmieniać w trakcie trwania umowy. Zawsze dopasowujesz go do aktualnych potrzeb. Chcesz dokupić opcje chroniące zdrowie? Również możesz to zrobić w trakcie trwania umowy! Assistance medyczny, Poważne zachorowania, Dzienne świadczenie szpitalne, Na wypadek operacji.

* w przypadku Umowy o prowadzenie IKE podatek może być naliczony w przypadku wycofania środków przed osiągnięciem wieku przewidzianego w Ustawie o Indywidualnych Kontach Emerytalnym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie ŻYCIOWY PLAN

Aneks do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

 

{aicontactsafelink text = Masz pytanie związane z tym tematem? Kliknij, aby skontaktować się z nami | pf=5}