Warta logo

Gwarancje kontraktowe

Gwarancje kontraktowe są adresowane do wykonawców i podwykonawców biorących udział w przetargach i realizujących kontrakty i w związku z tym zobligowanych do złożenia zabezpieczenia na rzecz swoich kontrahentów (inwestorów, generalnych wykonawców). Są pisemnym zobowiązaniem WARTY do zapłaty na rzecz beneficjenta określonej kwoty (do wysokości sumy gwarancyjnej) w przypadku niewywiązania się wnioskodawcy z zawartej umowy.

WARTA oferuje gwarancje:

  • przetargowe (wadialne) - stanowiące jedną z form zabezpieczenia wadium wymaganego przez organizatorów przetargu od firm biorących udział w przetargu,
  • należytego wykonania - stanowiące zabezpieczenie dla beneficjenta przed skutkami niewykonania przez wykonawcę prac objętych kontraktem zgodnie z jego warunkami,
  • zwrotu zaliczki - stanowiące dla beneficjenta zabezpieczenie zaliczki wypłaconej zgodnie z kontraktem na poczet rozpoczęcia prac objętych kontraktem, zakupu materiałów, wynajęcia maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji kontraktu czy sfinansowania prac przygotowawczych takich jak przygotowanie dokumentacji technicznej, terenu pod budowę i innych,
  • właściwego usunięcia wad - stanowiące zabezpieczenie dla beneficjenta przed skutkami uchylania się przez wykonawcę kontraktu. Mają zastosowanie jeśli wykonawca nie chce ponieść zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji jakości lub z tytułu rękojmi, tj. zobowiązań polegających na terminowym i należytym (stosownie do warunków kontraktu) usunięciu wad, które mogą pojawić się w okresie gwarancyjnym.

Więcej w Ogólnych Warunkach Umów o udzielanie Gwarancji Ubezpieczeniowych TUiR „WARTA" S.A.

Gwarancje kaucyjne

Gwarancja kaucyjna stanowi zabezpieczenie wymagane przez wynajmującego powierzchnię użytkową (lokal) od najemcy z tytułu umowy najmu.

Gwarancja składana jest w zamian za kaucję (depozyt) zabezpieczający roszczenia wynajmującego, w związku z niewywiązaniem się przez najemcę ze zobowiązań objętych umową najmu.

Gwarancja zapewnia wynajmującemu zwrot kosztów w przypadku zwlekania z zapłatą czynszu, zwrócenia wynajmowanej powierzchni w stanie niepogorszonym (bardziej niż to wynika z normalnego użytkowania), pokrycie kosztów ewentualnych napraw i remontów niezbędnych w związku ze szkodami wynikłymi z winy najemcy, refakturowanych opłat za energię, wodę, rozmowy telefoniczne, itp. świadczeń.

Więcej w Ogólnych Warunkach Umów o udzielanie Gwarancji Ubezpieczeniowych TUiR „WARTA" S.A.