Warta logo

OC działalności gospodarczej

Zakres pokrycia odpowiedzialności cywilnej w ubezpieczeniach biznesowych oferowanych przez WARTĘ obejmuje zarówno odpowiedzialność cywilną deliktową jak i kontraktową.
Czym się różnią?
 OC deliktowa – to odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez czyn niedozwolony (o charakterze pozaumownym), np. poślizgnięciem się klienta na mokrej podłodze sklepu,
 OC kontraktowa (odpowiedzialność umowna) –  to odpowiedzialność za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (umowy), np. szkoda w mieniu przyjętym do naprawy wyrządzona przez pracownika serwisu
 
W zależności od potrzeb klientów umowę można rozszerzyć o następujące klauzule dodatkowe:
Odpowiedzialność za skody powstałe poza terytorium Rzeczpospolitej
Odpowiedzialność pracodawcy
Odpowiedzialność najemcy nieruchomości
Odpowiedzialność najemcy rzeczy ruchomych
Odpowiedzialność za rzeczy pod kontrolą w pieczy pod dozorem
Odpowiedzialność  za szkody polegające na utracie rzeczy
Odpowiedzialność z tytuły wykonywania usług budowlano – montażowych
Odpowiedzialność za szkody w środowisku
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia
Odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek trwałego połączenia lub zmieszania wadliwego produktu z innymi rzeczami w celu wytworzenia wyrobu finalnego lub dalszej obróbki wadliwego produktu z celu wytworzenia produktu finalnego,
Odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek zamontowania umocowania lub położenia wadliwego produktu polegające na poniesieniu kosztów usunięcia produktu wadliwego i zastąpienia go produktem niewadliwym,
Odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń wprowadzonych do obrotu, serwisowanych lub naprawionych przez Ubezpieczającego
Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności zawodowych aptekarza lub technika farmacji
Odpowiedzialność za  szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków,
Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności zimowego utrzymania dróg, chodników i parkingów
Odpowiedzialność cywilna członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej
Czyste straty finansowe