Warta logo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Adresat ubezpieczenia
Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje osobowość prawną

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa finansowe, którą w myśl przepisów prawa ponosi Ubezpieczający w związku z prowadzeniem określonej w umowie ubezpieczenia działalności i posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności lub wprowadzeniem do obrotu określonego produktu

Zalety

 • Czytelne i zrozumiałe zapisy OWU
 • Konkurencyjny poziom składki
 • Podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej o charakterze pozaumownym (OC deliktowe) jak i odpowiedzialności wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa).
 • Ochrona obejmuje w standardzie szkody wynikające z wypadków ubezpieczeniowych powstałych poza granicami RP wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego podczas zagranicznych delegacji służbowych oraz szkody wyrządzone konsumentom przez produkty sprzedane lub dostarczone konsumentom na terytorium RP
 • umowa ubezpieczenia według wyboru Ubezpieczającego może obejmować odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia wraz z odpowiedzialnością cywilną związaną z wprowadzeniem produktu do obrotu, wyłącznie odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia albo wyłącznie odpowiedzialność cywilną związaną z wprowadzeniem produktu do obrotu
 • możliwość rozszerzenia podstawowego zakresu ubezpieczenia o następujące klauzule dodatkowe w zależności od potrzeb klientów:
  • szkody poniesione przez pracowników
  • szkody spowodowane przez wózki widłowe
  • szkody wyrządzone Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu objętemu tą samą umową   ubezpieczenia
  • szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności, prac lub usług przez podwykonawcę
  • szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynności, prac lub usług
  • szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem, lub kontrolą Ubezpieczającego
  • szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego
  • szkody w rzeczach ruchomych przekazanych lub udostępnionych w celu wykonania obróbki, naprawy, kontroli, czyszczenia lub innych podobnych czynności w ramach usługi świadczonej przez Ubezpieczającego
  • szkody w nieruchomościach z których Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze
  • szkody w rzeczach ruchomych z których Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze
  • wypadki ubezpieczeniowe spowodowane przez produkty wprowadzone do obrotu przed datą rozpoczynającą okres ubezpieczenia ustalony w pierwszej zawartej z WARTĄ umowie ubezpieczenia OC za produkt
  • szkody powstałe wskutek trwałego połączenia lub zmieszania wadliwego produktu z innymi rzeczami w celu wytworzenia wyrobu finalnego lub dalszej obróbki wadliwego produktu z celu wytworzenia produktu finalnego
  • szkody powstałe wskutek zamontowania umocowania lub położenia wadliwego produktu polegające na poniesieniu kosztów usunięcia produktu wadliwego i zastąpienia go produktem niewadliwym
  • szkody powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń wprowadzonych do obrotu, serwisowanych lub naprawionych przez Ubezpieczającego
  • szkody powstałe w związku z przedostaniem się substancji chemicznych do powietrza wody lub gruntu
  • szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń
  • szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków
  • wypadki ubezpieczeniowe powstałe poza granicami RP z wyłączeniem USA i Kanady
  • wypadki ubezpieczeniowe powstałe na terytorium USA, Kanady lub Australii

Ogólne Warunki Ubezpieczenia